વાંચો

સુવિચાર :- " મુશ્કેલીઓ અને નુકસાન સહન કર્યા પછી મનુષ્ય નમ્ર અને બુદ્ધિશાળી થાય છે.- ફ્રેન્કલિન

મંગળવાર, 26 જાન્યુઆરી, 2016

લાઇફસ્કીલ તાલીમ....

  તાલીમ દરમ્યાન સમુહચર્ચા કરતા શિક્ષકમિત્રો...
 તાલીમ દરમ્યાન સમુહચર્ચા કરતા શિક્ષકમિત્રો...
  તાલીમમા રમતનો આનઁદમાણતા શિક્ષકમિત્રો....
  તાલીમમા રમતનો આનઁદમાણતા શિક્ષકમિત્રો....
  તાલીમમા રમતનો આનઁદમાણતા શિક્ષકમિત્રો....
 તાલીમમા રમતનો આનઁદમાણતા શિક્ષકમિત્રો....
 પ્રાચીન અવશેષોની શોભાયાત્રા
  પ્રદર્શન નિહાળતા શિક્ષકમિત્રો.......
  પ્રદર્શન નિહાળતા શિક્ષકમિત્રો.......
 પ્રદર્શન નિહાળતા શિક્ષકમિત્રો.......
સામૈયુ કરતા બેનશ્રી...

સી.આર.સી નવાખલ મુકામે યોજાયેલ લાઇફસ્કીલ તાલીમ....

સોમવાર, 2 માર્ચ, 2015

 સી.આર.સી કૉ। શ્રી અલ્પાબેન રમત વિષે માહિતી આપતા। 
 પે.સેન્ટર નાં આચાર્ય શ્રી રમત-ગમત કાર્યક્રમ ખુલ્લો મુકતા સોમાભાઈ સાહેબ 
 રમત-ગમત કાર્યક્રમ ખુલ્લો મુક્ત સી.આર.સી કૉ શ્રી અલ્પાબેન। બી.સોલંકી 

 યોગાસન કરતા બાળકો 

ગોળા ફેક રમત રમતા બાળકો તથા શિક્ષકો  
ખો-ખો ની રમત રમતા બાળકો  
સી.આર.સી.કક્ષાએ યોજેલ રમતોત્સવ -2014-15