વાંચો

સુવિચાર :- " મુશ્કેલીઓ અને નુકસાન સહન કર્યા પછી મનુષ્ય નમ્ર અને બુદ્ધિશાળી થાય છે.- ફ્રેન્કલિન

મંગળવાર, 26 જાન્યુઆરી, 2016

લાઇફસ્કીલ તાલીમ....

  તાલીમ દરમ્યાન સમુહચર્ચા કરતા શિક્ષકમિત્રો...
 તાલીમ દરમ્યાન સમુહચર્ચા કરતા શિક્ષકમિત્રો...
  તાલીમમા રમતનો આનઁદમાણતા શિક્ષકમિત્રો....
  તાલીમમા રમતનો આનઁદમાણતા શિક્ષકમિત્રો....
  તાલીમમા રમતનો આનઁદમાણતા શિક્ષકમિત્રો....
 તાલીમમા રમતનો આનઁદમાણતા શિક્ષકમિત્રો....
 પ્રાચીન અવશેષોની શોભાયાત્રા
  પ્રદર્શન નિહાળતા શિક્ષકમિત્રો.......
  પ્રદર્શન નિહાળતા શિક્ષકમિત્રો.......
 પ્રદર્શન નિહાળતા શિક્ષકમિત્રો.......
સામૈયુ કરતા બેનશ્રી...

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો